ENAKMEN TATACARA MAL SELANGOR PDFENAKMEN TATACARA MAL SELANGOR PDF

Buy Enakmen Tatacara MAL Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) Dan Kaedah-Kaedah in Petaling Jaya,Malaysia. Get great deals on Books Chat to. Administration of the Religion of Islam (State of Selangor) Enactment (as at Enakmen Tatacara MAL Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) Dan. BORANG MS 5 ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH (NEGERI SELANGOR) (Subseksyen 34 (2) WAKALAH PEGUAM SYARIE DI DALAM .

Author: Yoshicage Melkree
Country: Peru
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 7 November 2007
Pages: 490
PDF File Size: 18.65 Mb
ePub File Size: 3.42 Mb
ISBN: 297-3-90656-845-9
Downloads: 70103
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Maubar

Published on Jun View 1. Permohonan untuk mendakwa atau membela sebagai orang miskin Orang miskin tidak boleh memberhentikan, dsb. Hak mendapatkan relief dengan cara interplider Tuntutan untuk mendapatkan barang, dsb. Penghakiman Penghakiman persetujuan Terma penghakiman atau perintah hendaklah ditetapkan oleh Mahkamah Bila ansuran kena dibayar Perintah selanfor Penghakiman, dsb.

Pemakaian Kuasa Mahkamah untuk memberikan perintah interim Tiada rayuan terhadap perintah interim Penahanan, pemeliharaan, dsb.

Penjualan harta mudah musnah, dsb.

Perintah bagi perbicaraan awal Mendapatkan kembali harta alih yang ma, kepada lien, dsb. Akaun bank Mahkamah Bayaran ke dalam Mahkamah Bayaran ke dalam bank Notis mxl orang yang berhak Pembayaran daripada Mahkamah Cara membayar Kiriman melalui pos Buku akaun Kos perkhidmatan Dana wang tak dituntut, dsb. Bahasa Borang Salinan diperakui Fi, deposit dan pembayaran Larangan ke atas pegawai Mahkamah Memberikan jaminan Memanjang atau memendekkan masa Perkara yang mengaibkan, dsb.

Enakmen ini hendaklah mempunyai kuat kuasa dalam semua prosiding mal yang dimulakan di mana-mana Mahkamah Syariah kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain atau diperintahkan selainnya oleh Mahkamah. Tiap-tiap dokumen, termasuk borang, yang difailkan di Mahkamah hendaklah mempunyai tajuk am seperti dalam Borang MS 1. Ketakpatuhan mana-mana peruntukan Enakmen ini atau mana-mana fnakmen yang enakmrn di bawahnya tidaklah membatalkan mana-mana prosiding melainkan jika Mahkamah memerintahkan sedemikian, tetapi Mzl boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan mana-mana pihak, mengetepikan mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya sebagai tak teratur, atau memerintahkan supaya apa-apa pindaan dibuat atas apa-apa eslangor yang difikirkannya adil.

Permohonan untuk mengenepikan kerana tak teratur 6. Apa-apa permohonan untuk mengetepikan apa-apa prosiding, langkah yang diambil dalam apa-apa prosiding atau apa-apa dokumen, penghakiman atau perintah dalamnya kerana tak teratur tidaklah boleh dibenarkan melainkan jika permohonan itu dibuat dalam masa yang munasabah dan sebelum pihak yang memohon itu telah selxngor apaapa langkah baru selepas menyedari tentang ketakteraturan itu. Tiap-tiap saman a hendaklah dalam Borang MS 2; dan b hendaklah disertakan dengan suatu pernyataan tuntutan yang hendaklah mematuhi kehendak seksyen Tiap-tiap saman terhadap seorang defendan hendaklah dikemukakan untuk difailkan dalam tiga salinan dan satu salinan tambahan hendaklah dikemukakan bagi tiap-tiap defendan tambahan.

Pengeluaran dan penyampaian Jika sesuatu saman hilang selepas dikeluarkan, Mahkamah boleh memerintahkan supaya dikeluarkan suatu saman baru yang mengandungi tarikh, dan mempunyai kesan yang sama seperti saman asal. Pemakaian seksyen 9, 10, 11 dan 12 Seksyen 9, 10, 11 dan 12 hendaklah terpakai, dengan apa-apa ubahsuaian yang perlu, berhubungan dengan sesuatu permohonan sebagaimana seksyen-seksyen itu terpakai berhubungan dengan saman.

Dengan syarat bahawa dalam hal sedemikian Mahkamah hendaklah merekodkan butir-butir tuntutan atau pembelaan itu dengan mengambil kira kehendak Enakmen ini yang berhubungan dengan saman atau permohonan, mengikut mana-mana selangir berkenaan.

Dalam Bahagian ini plaintif termasuklah pemohon dan defendan termasuklah ma. Kesalahcantuman dan ketakcantuman pihak Pindaan dan penyampaian Dalam hal perkahwinan, kematian atau kebankrapan mana-mana pihak a jika slangor tindakan itu tidak menakat mengikut Hukum Syarak, prosiding itu hendaklah terhenti, tatcara sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan c ; b jika kausa tindakan itu menakat atau berterusan mengikut Hukum Syarak, prosiding itu tidaklah terhenti atau menjadi cacat; atau c dalam hal kematian selepas perbicaraan tetapi sebelum penghakiman diumumkan atau dicatatkan, prosiding itu tidaklah terhenti, dan penghakiman boleh diumumkan atau dicatatkan.

Mana-mana orang tak berkeupayaan boleh mendakwa atau didakwa melalui penjaga ad litemnya yang diluluskan dengan wajar oleh Mahkamah. Sesuatu persetujuan yang diberikan atau pengenepian yang dibuat bagi pihak seorang orang tak berkeupayaan oleh penjaga ad litemnya dengan kelulusan Mahkamah hendaklah mengikat orang tak berkeupayaan itu. Peruntukan am tentang ketakupayaan Jika plaintif adalah seorang orang tak berkeupayaan a tiada penyelesaian atau kompromi boleh menjadi sah tanpa keizinan Mahkamah; dan b semua wang atau harta lain yang diperoleh untuk plaintif dalam, atau berbangkit daripada tindakan itu hendaklah dibayar ke dalam Mahkamah atau didepositkan di Mahkamah melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya.

Prosiding luar aturan Apa-apa prosiding yang diambil oleh atau terhadap orang tak berkeupayaan yang tidak menurut Enakmen ini atau Hukum Syarak taatcara dibuang dan apa-apa penghakiman dan perintah yang dibuat dalam prosiding itu boleh diketepikan.

Pemecatan penjaga tatacsra litem Plaintif belum dewasa mencapai umur dewasa Defendan belum dewasa mencapai umur dewasa Jika seorang defendan yang belum dewasa belum mencapai umur dewasa semasa prosiding belum selesai, sama ada dia atau penjaga ad litemnya boleh memfailkan afidavit bagi membuktikan kedewasaan itu dan sesudah itu tajuk prosiding itu hendaklah dipinda, dan penjaga ad litem hendaklah dilepaskan, tertakluk kepada apa-apa soal mengenai kos yang disebabkan oleh kecuaian atau salah laku penjaga itu.

  HAWALDAR BAHADUR PDF

Orang miskin tidak boleh memberhentikan, dsb. Orang miskin tidak boleh memberhentikan, menyelesaikan atau mengkompromikan tindakan atau prosiding lain tanpa kebenaran Mahkamah. Melainkan jika diperintahkan selainnya oleh Mahkamah, tiada orang miskin bertanggungan membayar kos kepada mana-mana pihak, atau berhak menerima daripada mana-mana pihak lain apa-apa kos selain perbelanjaan sebenar tatacsra dilakukan dalam perjalanan prosiding itu.

Penyampaian kepada Peguam Syarie Jika seorang Peguam Syarie mewakili lebih daripada satu pihak dalam apa-apa prosiding, penyampaian satu salinan apa-apa dokumen kepada Peguam Syarie itu hendaklah menjadi penyampaian yang mencukupi kepada semua kal itu.

Menukar Peguam Syarie Jika tatacada pihak ingin melepaskan Peguam Syarienya, dia hendaklah memfailkan suatu notis pelepasan itu dalam Borang MS 7 dan menyampaikan suatu salinan notis itu kepada semua pihak.

Selangor lulus had umur minimum perkahwinan kepada 18 tahun

Pelepasan atas permohonan Peguam Syarie Jika Peguam Syarie yang mewakili suatu pihak memohon untuk dilepaskan, dia hendaklah memfailkan suatu notis penarikan diri dalam Borang MS 8 dan menyampaikan suatu salinan notis kepada pihak yang diwakilinya. Wakalah seseorang Peguam Syarie hendaklah tamat dengan kematian Peguam Syarie itu atau pihak yang diwakilinya.

Jika orang yang kepadanya sesuatu saman atau dokumen lain dikehendaki disampaikan enggan menerima saman atau dokumen itu atau salinannya, ia bolehlah ditinggalkan berhampiran dengan orang itu dan perhatiannya diarahkan kepada saman, dokumen atau salinannya itu. Sesuatu saman atau dokumen lain boleh disampaikan kepada Peguam Syarie mana-mana pihak yang telah enakmenn wakalah mengikut seksyen 34 kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya oleh Enakmen ini.

Penyampaian di alamat bagi penyampaian Sesuatu saman atau dokumen lain yang diserahkan di alamat bagi penyampaian mana-mana orang hendaklah disifatkan telah disampaikan kepada orang itu.

Tempat dan masa penyampaian Suatu perintah bagi penyampaian, atau bagi penyampaian ganti, boleh diubah oleh Mahkamah. Mengeluarkan waran sebagai ganti atau tambahan kepada saman Mahkamah boleh, dalam mana-mana hal yang Mahkamah berkuasa mengeluarkan saman bagi kehadiran mana-mana orang, setelah merekodkan alasannya, mengeluarkan waran untuk menangkapnya jika a sama ada sebelum atau selepas saman dikeluarkan tetapi sebelum masa yang ditetapkan bagi kehadirannya, Mahkamah berpendapat ada alasan untuk mempercayai bahawa dia telah melarikan diri atau tidak akan mematuhi saman itu; atau b pada masa itu dia tidak hadir dan saman itu dibuktikan telah disampaikan dengan sempurna dalam masa yang mencukupi bagi memastikan kehadirannya mengikut saman itu dan tiada alasan munasabah diberikan bagi ketakhadiran itu.

Suatu perintah bagi penyampaian di luar bidang kuasa hendaklah menetapkan hari kehadiran orang yang kepadanya penyampaian tatcara dibuat dan Mahkamah hendaklah mengambil kira dan boleh menghendaki keterangan tentang cara perhubungan dan pengangkutan. Cara penyampaian di luar bidang kuasa di dalam Malaysia Sesuatu perintah bagi penyampaian di luar perintah bidang kuasa boleh diubah oleh Mahkamah. Jika a seseorang bertanggungan berkenaan dengan hutang atau berkenaan dengan apa-apa wang, barang atau harta alih lain dan dia didakwa atau dia menjangka bahawa dia akan didakwa mengenai atau berkenaan dengan hutang, wang, barang tatacarx harta itu oleh dua orang atau lebih yang membuat tuntutan bertentangan berkenaan dengannya; atauSELANGOR NO.

Tuntutan untuk mendapatkan barangan dsb. Cara membuat permohonan Tertakluk kepada Bahagian ini, Mahkamah boleh dalam atau bagi maksud mana-mana prosiding interplider membuat apa-apa perintah tentang kos atau apa-apa perkara lain sebagaimana yang difikirkannya adil. Perbicaraan isu interplider Defendan hendaklah menyampaikan pembelaan Pembelaan terhadap tuntutan balas Jika suatu pembelaan tawaran sebelum tindakan dibangkitkan maka defendan hendaklah, apabila memfailkan pembelaannya, membayar ke dalam Mahkamah amaun yang dikatakan telah ditawarkan itu.

Selangor lulus had umur minimum perkahwinan kepada 18 tahun

Mahkamah boleh, atas alasan yang mencukupi, memberi kebenaran untuk memfailkan dan menyerahkan suatu jawapan kepada pembelaan, sama ada pembelaan itu ialah pembelaan terhadap suatu tuntutan atau tuntutan balas. Keengganan menerima pliding dan pindaan Mahkamah boleh enggan menerima atau boleh mengembalikan untuk dipinda mana-mana pliding yang tidak mematuhi kehendak Bahagian ini. Pembayaran daripada Mahkamah Tertakluk kepada seksyen 26 dan 78, jika pembayaran ke dalam Mahkamah adalah sama dengan amaun yang dituntut atau plaintif memilih untuk menerimanya sebagai penyelesaian keseluruhan tuntutannya, amaun itu hendaklah dibayar daripada Mahkamah kepadanya, dan dia boleh mendapat penghakiman bagi kesemua kos yang sebenarnya dilakukan sebelum dia menerima notis pembayaran ke dalam Mahkamah itu, dan kos untuk mencatatkan penghakiman bagi kos sflangor, melainkan tatacaga dibayar tanpa perintah.

Jika pembayaran yang disebut dalam seksyen 73 adalah berkenaan dengan sebahagian daripada tuntutannya, plaintif boleh meneruskan tindakan berkenaan dengan bahagian yang lain itu.

Perintah bagi pembayaran daripada Mahkamah Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya dalam seksyen 73 dan 74, wang yang dibayar ke dalam Mahkamah tidak boleh dibayar daripada Mahkamah tanpa perintah Mahkamah.

  CAMBIA EL CHIP CON VELNEO V7 PDF

Tatacara Mal Mahkamah Syariah [ Selangor ]

Jika wang telah dibayar ke dalam Mahkamah dan plaintif gagal mendapat penghakiman bagi apa-apa amaun yang lebih besar, kos yang dilakukan oleh defendan selepas pembayaran ke dalam Mahkamah itu hendaklah dibayar oleh plaintif. Jika plaintif memohon relief selain pembayaran wang, dia bolehlah meneruskan tindakannya untuk mendapatkan relief yang lain itu walaupun apa-apa wang telah dibayar daripada Mahkamah kepadanya. Jika pembayaran ke dalam Mahkamah dibuat dengan tattacara pembelaan tawaran dan pembelaan itu disetujuterima, defendan adalah berhak untuk mendapatkan kos tindakan itu sepenuhnya dan wang di dalam Mahkamah tidak boleh dibayar daripada Mahkamah tanpa perintah Mahkamah.

Bahagian ini hendaklah, dengan apa-apa ubahsuaian yang perlu, terpakai bagi tuntutan balas. Pindaan kepada eenakmen Seksyen 80 hendaklah, dengan apa-apa ubahsuaian yang perlu, terpakai berhubungan dengan sesuatu permohonan sebagaimana seksyen itu terpakai berhubungan dengan saman dan pliding. Mahkamah boleh pada bila-bila masa, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan mana-mana pihak, dan atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, memerintahkan supaya dibuat apa-apa pindaan bagi maksud a membetulkan apa-apa enaknen atau ralat dalam manamana prosiding; atau b menentukan soalan sebenar yang menjadi kontroversi atau sslangor mencapai keadilan antara pihak-pihak.

Sesuatu pindaan hendaklah dibuat dengan memfailkan suatu salinan twtacara dokumen yang dipinda, yang hendaklah menunjukkan pindaan yang telah dibuat, dan menyampaikan suatu salinan dokumen yang dipinda itu kepada pihak atau pihak-pihak yang satu lagi: Dengan syarat bahawa jika pindaan itu diperintahkan semasa perbicaraan atau pendengaran mana-mana tindakan atau prosiding, atau jika semua pihak hadir semasa tatadara itu dibuat, Mahkamah boleh mengikut budibicaranya meminda dokumen dalam fail Mahkamah dan penyampaian kepada pihak-pihak tidaklah perlu.

Kesilapan tulisan atau ralat yang berbangkit daripada keciciran atau peninggalan tak sengaja boleh pada bila-bila masa dibetulkan oleh Mahkamah tanpa formaliti.

Mana-mana pihak adalah berhak ,al memeriksa dan membuat salinan apa-apa dokumen dalam milikan atau kuasa pihak yang satu lagi dan yang disebut dalam mana-mana pliding, afidavit atau dokumen lain yang difailkan olehnya dalam prosiding itu atau semasa pemeriksaan lisan di bawah seksyen Komunikasi dan dokumen terlindung Pengemukaan dan pemeriksaan dokumen di bawah Bahagian ini hendaklah tertakluk kepada peruntukan mana-mana undangundang yang berhubungan dengan komunikasi dan dokumen terlindung.

Tiada rayuan selzngor perintah Maka tiada delangor boleh dibuat terhadap apa-apa perintah Mahkamah di bawah Bahagian ini kecuali dalam rayuan terhadap penghakiman kes itu pada keseluruhannya. Kos mengenai pemindahan Jika suatu perintah bagi pemindahan dibuat atas permohonan sesuatu pihak, maka kos yang dilakukan hendaklah menurut budi bicara Hakim.

Jika suatu perintah dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah bagi pemindahan mana-mana prosiding daripada Mahkamah Rendah Syariah kepada Mahkamah Tinggi Syariah, maka Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah hendaklah menghantar kepada Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah fail prosiding enamken, segala dokumen, ekshibit dan salinan diperakui bagi nota keterangan, jika ada, dan Pendaftar hendaklah memberikan notis pemindahan itu dalam Borang MS 18, kepada tiap-tiap pihak dalam tindakan itu.

Jika dengan persetujuan pihak-pihak sesuatu tindakan telah diselesaikan, Mahkamah boleh pada bila-bila masa dengan persetujuan pihak-pihak enakmn merekodkan hakikat penyelesaian itu dengan terma-termanya, dan rekod penyelesaian itu hendaklah menjadi pembelaan dengan cara res judicata dalam tindakan kemudiannya bagi kausa tindakan yang sama, atau bagi kausa tindakan yang pada matanya adalah sama.

Penarikan balik tuntutan Jika plaintif telah menarik balik prosiding di bawah seksyen 95, dia tidak boleh tztacara membawa tindakan bagi kausa tindakan yang sama, atau bagi kausa tindakan selangpr pada matannya adalah sama melainkan jika Mahkamah telah memberikan kebenaran untuk memulakan prosiding yang baru. Jika plaintif telah selwngor balik mana-mana prosiding di bawah seksyen 95 dan dia bertanggungan membayar apa-apa kos manamana pihak lain dalam tindakan itu, maka jika sebelum kos itu dibayar dia kemudiannya membawa suatu tindakan bagi kausa tindakan yang sama, atau bagi kausa tindakan yang pada matannya adalah sama, Mahkamah boleh memerintahkan supaya prosiding dalam tindakan itu digantung sehingga kos itu dibayar.

Penarikan balik pembelaan Defendan boleh pada bila-bila masa dengan memberikan notis kepada plaintif menarik balik pembelaannya atau sebahagian daripadanya dan hendaklah, dalam keadaan itu, dihalang daripada membela prosiding itu atau mana-mana bahagian daripadanya, mengikut mana-mana yang berkenaan.

Pihak-pihak dalam apa-apa prosiding boleh, pada mana-mana peringkat prosiding itu, mengadakan sulh bagi menyelesaikan pertikaian mereka mengikut apa-apa kaedah sebagaimana yang ditetapkan atau, jika tiada kaedah sedemikian, mengikut Hukum Syarak.

Keterangan melalui afidavit Mahkamah boleh, pada masa atau sebelum perbicaraan apaapa prosiding, enamen supaya afidavit mana-mana saksi dibacakan pada perbicaraan itu jika dalam hal keadaan kes itu adalah difikirkannya munasabah untuk memerintahkan sedemikian.